Inscripció com a soci
   

Vols inscriure't com a cantaire? Si     No
A quina corda cantes?
Soprano
Contralt
Tenor
Baix
Has cantat en algún participatiu? Si     No 


INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, l'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer sota responsabilitat de l’Associació Messies Participatiu BCN, que té com a finalitat inscriure la seva participació en el projecte , mantenir-lo informat de les activitats de l’Associació així com també procedir a la domiciliar a entitat bancària les quotes de socis o d´inscripció a diferents projectes. Les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat, exclusivament per personal de l’Associació format i informat de les seves responsabilitats al respecte i en cap cas seran comunicades a tercers. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, cancel·lació, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ho comuniqui per escrit remetent un correu electrònic a info@messiesparticipatiu.cat. A més, l'informem que vostè té el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la seva qualitat d'autoritat de control, situada al C / Jorge Juan, núm. 6 (28001 Madrid), en cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades personals.

 

Acceptar la política de protecció de dades

AUTORITZACIÓ SOBRE L'ÚS D'IMATGES

Autoritzo a l´Associació Messies Participatiu BCN , amb domicili al carrer Gran de Gracia num 67, de Barcelona i NIF G 67225318 , a obtenir, reproduir i utilitzar imatges en format fotogràfic i/o audiovisual on aparegui la meva imatge i/o la meva veu en qualsevol dels projectes organitzat o promogut per aquesta Associació a qui li cedeixo l’ús exclusiu sobre els drets d’imatge i so derivats d’aquestes fotografies i/o vídeos, així com els drets associats (dret de reproducció, de distribució, de comunicació pública, de doblatge, de subtitulat, sense que la següent descripció sigui limitativa de l’abast de la cessió aquí atorgada), excepte els irrenunciables, així com qualsevol altre dret associat que la llei de Propietat Intel·lectual pugui atorgar-me, sense límit temporal ni territorial, derivats de la meva participació en qualsevol dels projectes organitzat i/o promogut per l’ Associació i autoritzo la publicació d’aquest material fotogràfic i/o audiovisual en qualsevol tipus de suport i a través de diferents mitjans, com, entre d’altres i sense que la següent descripció sigui limitativa de l’abast de la cessió aquí atorgada, pàgines webs, catàlegs publicitaris, revistes, opis, Internet, xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram i d’altres assimilades. La cessió de drets aquí conferida inclou també l’ús del material que contingui la meva imatge amb finalitats promocionals. Els drets aquí conferits son amb dret a sub-llicència.

 

Acceptar l'autorització d'us d'imatges